Privātuma politika

SIA ROVER, reģistrācijas numurs 40203218579 (turpmāk – ROVER) Privātuma atrunas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus. ROVER ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā – Regula, prasības.

ROVER kontaktinformācija: juridiskā adrese: Jura Alunāna iela 6 - 6A, Rīga, LV-1010, Tālrunis +371 28233188, e-pasts: .

ROVER nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. ROVER personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā ir piedalījušies sertificēti personas datu aizsardzības speciālisti.

Informējam Jūs, ka ROVER var izmainīt šo Privātuma atrunu, tāpēc pārbaudiet to, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un iepazinušies ar tās izmaiņām.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2024. GADA 6. APRĪLĪ

Personas datu apstrādes procesi

  1. Distances līguma noslēgšanai par ceļojuma iegādi
Nepieciešamie dati  
Datu veidi Vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, personas apliecinoša dokumenta numurs, tālruņa numurus, e-pasta adrese, informācija par saņemto maksājumu, cita informācija, kas tiek sniegta no klienta puses, piemēram, veselības dati distances līguma izpildei.
Personas datu apstrādes mērķis Distances līguma noslēgšanai, tā izpildei.
Datu apstrādes juridiskais pamats

Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei);

Regula 9. panta otra punkta a) apakšpunkts (datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem);

Atsevišķos gadījumos Regulas 6. panta pirmā punkta f) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai)
...