Privātuma politika

SIA ROVER, reģistrācijas numurs 40203218579 (turpmāk – ROVER) Privātuma atrunas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus. ROVER ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), turpmāk tekstā – Regula, prasības.

ROVER kontaktinformācija: juridiskā adrese: Jura Alunāna iela 6 - 6A, Rīga, LV-1010, Tālrunis +371 28233188, e-pasts: .

ROVER nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. ROVER personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā ir piedalījušies sertificēti personas datu aizsardzības speciālisti.

Informējam Jūs, ka ROVER var izmainīt šo Privātuma atrunu, tāpēc pārbaudiet to, lai nodrošinātu, ka esiet informēti un iepazinušies ar tās izmaiņām.

ŠĪ ATRUNA PĒDĒJOREIZ ATJAUNOTA 2024. GADA 6. APRĪLĪ

Personas datu apstrādes procesi

Distances līguma noslēgšanai par ceļojuma iegādi

Nepieciešamie dati

Datu veidi

Vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, personas apliecinoša dokumenta numurs, tālruņa numurus, e-pasta adrese, informācija par saņemto maksājumu, cita informācija, kas tiek sniegta no klienta puses, piemēram, veselības dati distances līguma izpildei.

Personas datu apstrādes mērķis

Distances līguma noslēgšanai, tā izpildei.

Datu apstrādes juridiskais pamats

Regulas 6. panta pirmās daļas b) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei);

Regula 9. panta otra punkta a) apakšpunkts (datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem);

Atsevišķos gadījumos Regulas 6. panta pirmā punkta f) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai)

Līgumu, korespondences, sūdzību/pretenziju un grāmatvedības dokumentu aprite

Nepieciešamie dati

Datu kategorijas

Vārds, uzvārds, personas kods un/vai dzimšanas datums, maksājuma informācija, konta numurs, informācija par izmantoto banku, Jūsu iesniegumos sniegtā informācija un kontaktinformācija.

Personas datu apstrādes mērķis

Distances līguma izpilde, maksājumu administrēšana, grāmatvedības nodrošināšana, saziņa ar klientu, datu subjektu tiesību īstenošana

Datu apstrādes juridiskais pamats

Regulas 6. panta pirmā punkta b) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei)

Regulas 6. panta pirmā punkta c) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu)

Regulas 6. panta pirmā punkta f) apakšpunkts (apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai)

Personas datu apstrāde personīgā profila izveidei un administrēšanai tīmekļa vietnē rover.lv

Nepieciešamie dati

Datu kategorijas

Vārds, tālruņa numurs, e-pasts, pirkumu vēsture un cita informācija, piemēram, vēlmju saraksts un rezervētie ceļojumi

Personas datu apstrādes mērķis

Profila izveidei un tā administrēšanai

Datu apstrādes juridiskais pamats

Regulas 6. panta pirmā punkta a) apakšpunkts (datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem).

Mārketinga nolūkos jaunumu izsūtnei

Nepieciešamie dati

Datu kategorijas

e-pasts

Personas datu apstrādes mērķis

Mārketinga nolūkos e-pasta izsūtne par ROVER jaunumiem

Datu apstrādes juridiskais pamats

Regulas 6. panta pirmā punkta a) apakšpunkts (datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem).

Saziņai ar ROVER, izmantojot tīmekļa vietni rover.lv

Nepieciešamie dati

Datu kategorijas

Vārds, e-pasts, tālruņa numurs.

Personas datu apstrādes mērķis

Saziņai ar ROVER

Datu apstrādes juridiskais pamats

Regulas 6. panta pirmā punkta a) apakšpunkts (datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem).

Personas datu apstrāde izmantojot tehniskos līdzekļus ceļojumu laikā

Nepieciešamie dati

Datu kategorijas

Fiziskas personas vizuālais attēls (foto/video)

Personas datu apstrādes mērķis

Piedzīvojuma iemūžināšanas nolūkos, kā arī publicitātes nodrošināšanai, atspoguļojot ROVER piedāvātos pakalpojumus  sociālajos tīkos (Facebook un Instagram)

Datu apstrādes juridiskais pamats

Regulas 6. panta pirmā punkta a) apakšpunkts (datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem).

Šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem.

No kādiem avotiem ROVER apkopo Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt No Jums personīgi, piemēram, mūsu interneta mājaslapā, telefoniski, e‑pastā, sniedzot mums informāciju par sevi vai trešām personām, kas slēdzot distances līgumu ar mums, sniedz informāciju par Jums kā ceļojuma dalībnieku.

Personām, kas iegādājas ROVER piedāvātos pakalpojumus citu personu vārdā un ROVER iesniedz nevis savus, bet trešo personu (piem., kopā ar viņu ceļojošo ģimenes locekļu u.tml.) personas datus, šīs personas ir jāinformē par to, ka visu ar datu apstrādi saistīto informāciju var atrast šajā privātuma atrunā. Persona, kura sniedz citu personu personas datus, tostarp sniedzot bērnu un (vai) īpašu kategoriju personas datus, apliecina, ka persona vai personas likumīgais pārstāvis (viens no vecākiem, aizbildnis) piekrīt šādu datu sniegšanai un apstrādei. ROVER ir tiesības vērsties pie norādītās personas, lai pārliecinātos, ka šāda piekrišana ir sniegta.

Personas datu saņēmēji

ROVER personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos ROVER veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar ROVER norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Citiem datu saņēmējiem Jūsu personas dati var tikt sniegti tikai tad, ja pastāv normatīvajos aktos noteikts pamatojums.

Informējam, ka atsevišķos gadījumos personas datus  Distances līguma izpildei ir paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti, iepriekš par to Jūs informējot. Darām zināmu, ka valstīs, kas nav ES vai EEZ valstis, personas dati var tikt aizsargāti mazākā mērā, līdz ar ko pastāv lielāka varbūtība iespējamas nelikumīgas datu apstrādes riskam. Jūsu personas dati šiem saņēmējiem tiks nosūtīti tikai tādā apmērā, kādā tas nepieciešams, lai izpildītu noslēgto Distances līgumu.

Personas datu glabāšanas ilgums

ROVER glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

  • pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
  • ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;
  • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;
  • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

  • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus ROVER par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties ROVER un iegūt informāciju.
  • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.
  • ROVER veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīvesvietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to e-pastu, kuru datu subjekts ir norādījis iesniegumā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu; rakstot uz ROVER oficiālo elektronisko adresi jeb e-adresi.
  • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties ROVER. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (juridiskā adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050).

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. ROVER to nedara.

...