Dāvanu karšu iegādes un lietošanas noteikumi

 • Dāvanu karte ir bezskaidras naudas maksājuma līdzeklis, ar kuru iespējams norēķināties SIA ROVER interneta vietnē https://rover.lv/.
 • Dāvanu kartē tiek norādīts atlaides kods, kuru varēs izmantot, veicot rezervāciju kādam no ROVER braucieniem.
 • Dāvanu karti var izmantot tikai SIA ROVER sniegto pakalpojumu apmaksai.

I Dāvanu kartes iegāde

 • Dāvanu karti var iegādāties vietnē https://rover.lv/davanu-karte, izmantojot tiešsaistes maksājumu formu.
 • Tiešsaistē iegādāta Dāvanu karte pēc tās apmaksas tiek nosūtīta uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.
 • Tiešsaistē iegādāta Dāvanu karte ir izdrukājama, izmantojot jebkuru datorprogrammu, kas atbalsta .pdf (Portable Document Format) datnes atvēršanu, piemēram, bezmaksas datorprogrammu Adobe Reader, kas pieejama mājas lapā adobe.com .
 • Iegādājoties Dāvanu karti, Pircējs var izvēleties kādu no definētajām vērtībām vai ievadīt to pēc savas izvēles, kā arī izvēlēties kādu no piedāvātajiem vizuālajiem noformējumiem.
 • Dāvanu karti Pircējs ir tiesīgs nodot trešajām personām, informējot šīs personas par Dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumiem un nodrošinot to, ka šīs personas piekrīt un ievēro visus Dāvanu kartes iegādes un lietošanas noteikumus.

II Dāvanu kartes lietošanas noteikumi

Dāvanu kartes derīguma termiņš

 • Dāvanu kartes derīguma termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no tās iegādes dienas. Dāvanu kartes derīguma termiņš tiek norādīts uz Dāvanu kartes. Par Dāvanu kartes derīguma termiņa pēdējo dienu uzskatāms datums pēc 12 mēnešiem, kas sakrīt ar Dāvanu kartes iegādes datumu, līdz pulksten 23:59 pēc Latvijas laika.
 • Dāvanu kartes derīguma termiņš nav pagarināms vai atjaunojams.

Dāvanu kartes izmantošanas kārtība

 • Dāvanu karti vari izmantot tikai tās derīguma termiņa laikā.
 • Dāvanu karte pēc tās derīguma termiņa nav izmantojama norēķiniem.
 • Dāvanu karte nav apmaināma pret naudu ne tās derīguma termiņa laikā, ne pēc derīguma termiņa beigām.
 • Dāvanu karti var izmantot neierobežotam skaitam pirkumu un pakalpojumu, kuru kopējā summa nepārsniedz Dāvanu kartes vērtību.
 • Dāvanu karti var lietot kopā ar vietnē https://rover.lv/ pieejamo tiešsaistes maksājumu.
 • Minimālā pirkuma summa nav noteikta.
 • Dāvanu kartes atlikumu, kā arī citu būtisku informāciju par Dāvanu karti un tās izmantošanas iespējām iespējams uzzināt, rakstot uz elektroniskā pasta adresi .

Bojāta, nozaudēta, viltota Dāvanu karte

 • ROVER patur sev tiesības pārbaudīt Dāvanu kartes un konfiscēt viltotās dāvanu kartes.
 • Dāvanu karšu kopēšana, citāda pavairošana un atkārtota pārdošana jebkādā veidā ir aizliegta.
 • Pircējs un Dāvanu kartes lietotājs ir atbildīgs par Dāvanu kartes un tās datu saglabāšanu un turēšanu slepenībā, lai novērstu iespējamo trešo personu prettiesisku rīcību.

III Atteikuma tiesības

 • Dāvanu kartes Pircējs nav tiesīgs atteikties no Dāvanu kartes un samaksātā naudas summa netiek atgriezta, izņemot šajos noteikumos īpaši norādītos gadījumus.
 • Ja Pircējs ir fiziska persona, Pircējam ir tiesības atteikties no Dāvanu kartes iegādes darījuma, paziņojot par to SIA ROVER rakstveidā 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā no Dāvanu kartes iegādes brīža.
 • Paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtāms uz elektroniskā pasta adresi .
 • Paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad tas ir nosūtīts uz elektroniskā pasta adresi elektroniskā pasta adresi, ja nosūtīšanas diena ir darba diena, vai nākamajā darba dienā, ja nosūtīšanas diena ir brīvdiena vai svētku diena.
 • Pēc Paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas SIA ROVER anulē attiecīgo Dāvanu karti un Pircēja pienākums ir nekavējoties pēc atgrieztās naudas saņemšanas iznīcināt dāvanu karti.
 • Atteikuma tiesības nav izmantojamas, ja Dāvanu karte jau lietota norēķiniem par precēm vai pakalpojumiem.
 • Saņemot iepriekšējā punktā norādīto Pircēja paziņojumu par atteikšanos no Dāvanu kartes iegādes darījuma, SIA ROVER 48 (četrdesmit astoņu) stundu laikā pārskaita Pircējam par Dāvanu karti saņemto naudu.
 • Atteikuma tiesības ir tikai Pircējam, un naudas atgriešana minētajā gadījumā tiek veikta tikai Pircējam, nevis jebkuram Dāvanu kartes lietotājam.

IV Datu aizsardzība un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana

 • ROVER nav atbildīga par saistību pienācīgu izpildi, ja Pircēja iesniegtie dati ir nepatiesi, neprecīzi vai nav sniegti visi pieprasītie dati.
 • ROVER elektroniskās uzskaites sistēmā tiek fiksēti dati par izdotajām Dāvanu kartēm, atlikumiem un darījumiem, kas veikti ar Dāvanu kartēm.
 • Pircējs apliecina savu piekrišanu savu iesniegto datu apstrādei šī darījuma izpildes vajadzībām.

Tālrunis uzziņām darba dienās +371 28233188, e-pasts .

Veicot samaksu par ROVER Dāvanu karti, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies, saprot un piekrīt Dāvanu karšu iegādes un lietošanas noteikumiem.

...